Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ για το 2012

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
   
                Από το 2011/12 (με το Άρθρο  59 παρ. 11 του  Ν.3966/2011 -ΦΕΚ.Α΄118), οι μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ασθενείς κλπ) καταργήθηκαν και θεσπίστηκε ειδική κατηγορία εισαχθέντων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στην κατηγορία αυτή δίνονται εκ των προτέρων συγκεκριμένες θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και οι δικαιούχοι τους δεν έχουν εκ των υστέρων δυνατότητα μετεγγραφής τους σε άλλο Ίδρυμα, από εκείνο στο οποίο εισήχθησαν.
                Για καθένα από τα τµήµατα ή τις σχολές του Μηχανογραφικού ∆ελτίου, υπάρχει προκαθορισµένος ειδικός αριθµός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχοµένων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες κ.λπ. Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά µε το σύνολο των υποψηφίων για κάθε τµήµα ή σχολή για το σύνολο των θέσεων εισαγωγής, µε τη γενική σειρά κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους και της σειράς προτίµησής τους στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο τους. Σε περίπτωση που δεν επιλεγούν από τη γενική σειρά σε κάποιο τµήµα, θα κρίνονται στη συνέχεια για το ίδιο τµήµα ή την ίδια σχολή µε τους συνυποψηφίους τους στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, ή την οποία έχουν επιλέξει σε περίπτωση που ανήκουν σε περισσότερες από µία ειδικές κατηγορίες.


                Εξαιρούνται από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις οι Στρατιωτικές Σχολές, οι Αστυνομικές Σχολές και οι Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, για τις οποίες υπάρχουν διαφορετικές ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία.
                Ποιους υποψηφίους αφορά


                α) Υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι καθώς και υποψήφιοι τέκνα πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως άρα δεν υπάρχου ηλικιακά όρια. Επίσης δεν υπάρχει από φέτος εισοδηματικό όριο.

                β) Υποψήφιοι γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. – Από φέτος δεν υπάρχει το ηλικιακό όριο του 26ου έτους.


                γ) Υποψήφιοι: α) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών,  εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους,

                β) ορφανών από τον  ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,


                γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,


                δ) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας


                ε) πολύδυμα τέκνων εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες καταργείται, από φέτος, η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας που υπήρχε μέχρι πέρσι.. Στο μέτρο που στον νόμο δεν τίθεται σχετικός περιορισμός, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την σχολή της προτίμησής τους χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.


                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Απόφοιτος του 2012, που εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις ειδικές κατηγορίες, μπορεί να διεκδικήσει μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων την εισαγωγή του σε κάποια από τις σχολές προτίμησής του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ειδικές επιπλέον θέσεις μέχρι 20% επί του συνόλου των εισακτέων σε κάθε τμήμα και κάθε σχολή.
Απόφοιτοι 2011 που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011

                Για φέτος υπάρχει και ειδική πρόνοια για τους αποφοίτους των ειδικών κατηγοριών του 2011.Τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους αποφοίτους του 2011 που μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 2011 που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ή που πληρούσαν τα κριτήρια αυτά κατά την αποφοίτησή τους το 2011, διεκδικούν κατ’ αποκλειστικότητα ειδικές θέσεις που ανέρχονται σε επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

                Η κατάληψη των θέσεων αυτών θα γίνει χωρίς εξετάσεις, με επανυποβολή μηχανογραφικού στο πλαίσιο της διαδικασίας του 10% (ως παλαιοί απόφοιτοι).


                Πέραν των ανωτέρω θέσεων που θα καλυφθούν κατ’ αποκλειστικότητα από τους αποφοίτους του 2011, οι ίδιοι απόφοιτοι θα συμμετέχουν και στο 10% των θέσεων εισακτέων και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις ειδικών κατηγοριών, ως υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, μαζί με τους αποφοίτους του 2010 που θα επανυποβάλουν μηχανογραφικά.


                Με την ανωτέρω ρύθμιση αποκαθίσταται η όποια αδικία ή τυχόν άνιση μεταχείριση έναντι των υποψηφίων του έτους 2011.


                Ενδεικτικά παραδείγματα:

                -Απόφοιτος του 2011 που εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές επαναοριοθετούνται επί το ευμενέστερο με τη νέα ρύθμιση, μπορεί φέτος, καταθέτοντας το μηχανογραφικό του δελτίο, να διεκδικήσει- χωρίς νέα εξέταση- την εισαγωγή του σε κάποια από τις σχολές προτίμησής του, τόσο με το γενικό 10% που αφορά στους αποφοίτους 2011, είτε μέσω των ειδικών κατηγοριών εντός του 10%, είτε με το επιπλέον-για τις ειδικές κατηγορίες- 3% επί του συνόλου των εισακτέων του κάθε τμήματος και της κάθε σχολής. Η διαδικασία γίνεται χωρίς ηλικιακό περιορισμό, χωρίς εισοδηματικό περιορισμό και χωρίς περιορισμό διοικητικής περιφέρειας.


            ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
                 Η περσινή εμπειρία με το νέο σύστημα του υπουργείου Παιδείας που αντικατέστησε τον θεσμό των μετεγγραφών, όσον αφορά το θέμα των βάσεων εισαγωγής έδειξε ότι σε γενικές γραμμές οι βάσεις εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων είναι χαμηλότερες έως και πολύ χαμηλότερες από τις βάσεις εισαγωγής της γενικής κατηγορίας των υποψηφίων
                Για παράδειγμα:   Στο τμήμα Φιλολογίας Αθήνας πέτυχε την εισαγωγή του υποψήφιος της κατηγορίας των πολυτέκνων με βαθμό 2,04, ενώ την ίδια στιγμή η βάση στο ίδιο τμήμα για τη γενική κατηγορία (την πλειονότητα, δηλαδή, των υποψηφίων) είναι 17,55.  Στους αρχιτέκτονες του ΕΜΠ, σχολή περιζήτητη πανελλαδικά με βάση 18,95, μπαίνει υποψήφιος της κατηγορίας των πολύτεκνων με 4,62. Στους τοπογράφους του ΕΜΠ πέτυχε την εισαγωγή του μέλος πολύτεκνης οικογένειας με 5,8 ενώ η γενική σειρά έχει βάση 16. Στο Μαθηματικό Αθήνας πέτυχε υποψήφιος ειδικής κατηγορίας με 3,1, ενώ η βάση της γενικής σειράς είναι 15,7. Στους χημικούς μηχανικούς του ΕΜΠ πέτυχε υποψήφιος με 9,7 τη στιγμή όταν η βάση της γενικής σειράς ήταν 18,6. Στο τμήμα Γεωπονίας της Θεσσαλονίκης πέτυχαν την εισαγωγή τους υποψήφιος ειδικής κατηγορίας με βαθμό 2,8 στο τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης με βαθμό 5,08, στο ΜΜΕ του Παντείου, με βαθμό 2,9.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 2011


ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                           ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
3326


ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                   ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
6076


ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
7217


ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
3334


ΠΛΗPΟΦ. ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
7355


ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
7748

ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
7816

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚ.
7185

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ                        ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
11020

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
14888

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)          ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
12035

ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ     ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
12028

ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ           ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
5850

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ                      ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
13121

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
14339

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.  ΑΘΗΝΑΣ          ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
6427

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                     ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
3752

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ         ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
4343

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ.& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
9869

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                         ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
4694

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ               ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
3294

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ    ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
3912

ΔΗΜΟΣΙΟΓ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
11361

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)    ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
8690

ΒΑΛΚΑΝ. ΣΛΑΒ.& ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
7611

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ        ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
3366


Ανάλυση - Επιμέλεια: alfavita.gr, 7/5/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου