Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2015


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ (Μ.∆.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) 2015 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ – ∆ΟΜΗ ΤΟΥ Μ.∆.

Στο Μ.∆. του 2015, εµφανίζονται είτε τµήµατα είτε εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων. Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε εισαγωγικές κατευθύνσεις των τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις για την εισαγωγή στα τµήµατα των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.

1. Στη στήλη Ειδικό Μάθηµα, βλέπεις ποιο ή ποια ειδικά µαθήµατα ή ιδιαιτερότητες έχει κάθε τµήµα/εισαγωγική κατεύθυνση (βλέπε και ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ, ΚΕΦ.Α΄).

2. Στην στήλη Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση διαβάζεις την πλήρη ονοµασία του τµήµατος - της εισαγωγικής κατεύθυνσης. - Πχ. Κ.Α. 126: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), εµφανίζεται απλώς η ονοµασία του τµήµατος, στο οποίο δεν υπάρχουν εισαγωγικές κατευθύνσεις. - ένας Κωδικός που έχει σύνθετη ονοµασία, µε τη χρήση παύλας (-), αντιστοιχεί σε µία εισαγωγική κατεύθυνση τµήµατος, µε ξεχωριστό αριθµό εισακτέων και διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών. Πχ. ΚΩ∆. 604: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, εδώ εµφανίζεται από το τµήµα ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), η εισαγωγική κατεύθυνση του τµήµατος ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. Πχ. ΚΩ∆. 715 : ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, εδώ εµφανίζεται από το τµήµα ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) η εισαγωγική κατεύθυνση του τµήµατος ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εννοείται ότι ο ΚΩ∆. 604 είναι διαφορετικός από τον ΚΩ∆. 715, αφού αποτελούν 2 διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ και - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του τµήµατος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Στο Μ.∆. µπορείς να επιλέξεις µόνο το 604 ή µόνο το 715 ή και τα δύο, ως δύο ανεξάρτητες προτιµήσεις.

3. Στη στήλη Ι∆ΡΥΜΑ αναφέρεται το Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ, στο οποίο υπάγεται το τµήµα/εισαγωγική κατεύθυνση. Για να διευκολυνθείς στις προτιµήσεις σου, στην προηγούµενη στήλη αναφέρεται η πόλη, στην οποία εδρεύει το τµήµα/εισαγωγική κατεύθυνση. Πχ. ΚΩ∆. 739: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΚΩ∆. 565: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας Τα 2 παραπάνω τµήµατα ανήκουν στο ίδιο Ίδρυµα (ΤΕΙ Θεσσαλίας), αλλά εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις, που αναφέρονται ξεκάθαρα. Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται είναι ΕΚΠΑ=Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθήνας, ΕΜΠ=Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΟΠΑ=Οικονοµικό Παν/µιο Αθήνας, ∆ΠΘ=∆ηµοκρίτειο Παν/µιο Θράκης, ΑΠΘ=Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσαλονίκης, Χαροκόπειο=Χαροκόπειο Παν/µιο.

4. Στη στήλη Κ.Α. αναφέρονται για κάθε τµήµα/εισαγωγική κατεύθυνση οι κωδικοί που είναι διαφορετικοί µεταξύ τους και θα χρησιµοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας για την επεξεργασία των Μ.∆.

 5. Στη στήλη Σειρά (Προτίµησης) θα συµπληρώσεις µε αύξουσα σειρά τις προτιµήσεις σου για τα τµήµατα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυµείς. Πχ. Αν δηλώσεις 20 προτιµήσεις, ο αριθµός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τµήµα που επιθυµείς να εισαχθείς και ο αριθµός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τµήµα που επιθυµείς να εισαχθείς. Εννοείται ότι στις προτιµήσεις σου µπορείς να συµπεριλάβεις τµήµατα ή/και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως εσύ επιθυµείς. Τέλος, είναι απαραίτητο πριν τη συµπλήρωση του Μ.∆. να διαβάσεις και τις ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ που ακολουθούν. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣYΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟY ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ∆ΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (οµάδα Β΄) 2015. Αυτό το έντυπο αποτελεί ένα υπόδειγµα για να βοηθηθείς στην ηλεκτρονική υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου (Μ∆).

 Μηχανογραφικό δελτίο (Μ∆) µπορούν να υποβάλουν:

-οι µαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) και έλαβαν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί, αν δεν αποκτήσουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2015, η συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη. -οι απόφοιτοι ηµερησίων και εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) ή ισότιµου άλλου τύπου λυκείου που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015.

 -οι απόφοιτοι ηµερησίων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β’) ή ισότιµου άλλου τύπου λυκείου ως κάτοχοι απολυτηρίου και “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” πρόσβασης µε τελευταίο έτος εξέτασης το 2013 ή 2014, είναι υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση, για το 10% των θέσεων εισακτέων σε ποσοστό 40% ή 60% αντίστοιχα, µε τη βαθµολογία που σηµείωσαν κατά την τελευταία συµµετοχή τους στις εξετάσεις του ηµερήσιου ΓΕΛ ή του ηµερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) το 2013 ή το 2014. –

 Πρέπει να ξέρεις ότι:

 1) Έχεις τη δυνατότητα να επισκέπτεσαι όσο συχνά θέλεις την ιστοσελίδα και να τροποποιείς το ηλεκτρονικό µηχανογραφικό δελτίο σου από τη στιγµή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και µέχρι την οριστικοποίησή του.

2) Η οριστικοποίηση του µηχανογραφικού σου, θα γίνει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής κανένα µηχανογραφικό δελτίο δε γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιµήσεις των τµηµάτων και τη σειρά αυτών.

 3) Μπορείς να δηλώσεις όσα τµήµατα επιθυµείς, ακόµη και όλα, από αυτά που περιλαµβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ∆YΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστηµονικά πεδία. Μπορείς να δηλώσεις τα τµήµατα µε όποια σειρά επιθυµείς, ανεξάρτητα από το επιστηµονικό πεδίο που περιλαµβάνονται. Αν δηλώσεις προτίµηση για τµήµα που περιλαµβάνεται και στα δύο επιστηµονικά πεδία που δήλωσες, το δηλώνεις ΜΟΝΟ µια φορά.

 4) Υποψήφιος Εσπερινού ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β’) δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνοµικές Σχολές.

 5) ∆εν εισάγεσαι σε τµήµα, για το οποίο δεν δήλωσες προτίµηση. Αν µε το σύνολο των µορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερα από ένα τµήµατα από αυτά που έχεις δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτό που έχεις δηλώσει µε προγενέστερη προτίµηση. Η σειρά των προτιµήσεών σου πρέπει να εκφράζει την πραγµατική σου επιθυµία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις το τµήµα που πραγµατικά επιθυµείς να εισαχθείς, άσχετα από τον αριθµό των µορίων σου, και µετά τα λοιπά.

6) Σε περίπτωση ισοβαθµίας σου µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε τµήµα που δήλωσες προτίµηση, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθµία και στο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του οικείου επιστηµονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τµήµα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθµίας σε Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαµβάνεται υπόψη η σειρά προτίµησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή µε προγενέστερη προτίµηση. - Η αρίθµηση των προτιµήσεών σου να είναι συνεχόµενη ξεκινώντας από τον αριθµό 1. ∆εν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθµών της σειράς προτίµησής σου. - Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τµήµα, στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούµενο έτος. Α΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ορισµένα τµήµατα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειµένου απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά µαθήµατα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευµένων γνώσεων. Για τα τµήµατα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό µάθηµα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του µισού της µέγιστης βαθµολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά µαθήµατα, τότε ο περιορισµός του µισού της µέγιστης βαθµολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα: (1) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ". (2) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ". (3) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (4) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (5) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (6) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

(7) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 (8) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά µαθήµατα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

(9) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά µαθήµατα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 (10) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ”.

(11) Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσµατα "∆ΡΟΜΟΣ 400 µ. για αγόρια ή 200 µ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 µ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".

(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές και Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονοµικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρµόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται µόνο υγειονοµική εξέταση). Για τη συµµετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. ∆ιευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαµήνου στην κολύµβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόµενα µαθήµατα µε γραπτές εξετάσεις ή µε γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα µε τη φύση του κάθε µαθήµατος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε µαθήµατος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού λειτουργούν µε παραρτήµατα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέµονται στα παραρτήµατα µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και µε κριτήριο τη δήλωση προτίµησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασµό µε το σύνολο των µορίων τους. Επισηµαίνεται ότι: ΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.

(13) Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόµοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώµα.

(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τµήµατα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να παρακολουθήσει το τµήµα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισµα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τµήµατα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις µε ευθύνη του τµήµατος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει µια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τµήµα αυτό.

 (15) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να παρακολουθήσει το τµήµα αυτό, αν δεν έχει κατακτηµένο ήδη ένα καλό επίπεδο µουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.

(16) Για τα Προγράµµατα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται µόνο άρρενες υποψήφιοι.

 Β΄ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο υποψήφιος που δηλώνει το τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια µουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής, 2) Βυζαντινής Μουσικής, 3) Ελληνικής Παραδοσιακής (∆ηµοτικής) Μουσικής, 4) Σύγχρονης Μουσικής και στις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειµένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τµήµατος, καθώς και στην ιστοσελίδα του τµήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας www.uom.gr.

 Γ΄ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο υποψήφιος που δηλώνει το τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου πρέπει να γνωρίζει ότι το Τµήµα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήµες. Ο υποψήφιος που επιθυµεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειµένου να αποκτήσει πτυχίο µε ειδίκευση σε κάποιο µουσικό όργανο, στη µονωδία ή στη µουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείµενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.ionio.gr/depts/music.

∆΄ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η επιλογή των εισαγοµένων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µορίων µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των θέσεων εισακτέων που αντιστοιχεί στο ποσοστό θέσεων που διατίθεται για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων. Τα αποτελέσµατα επιλογής (εισαγοµένων στις σχολές) θα ανακοινωθούν στο λύκειο το οποίο έχει εκδώσει τη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” πρόσβασης, µε βάση την οποία υπέβαλες το µηχανογραφικό σου δελτίο. Η εγγραφή στο τµήµα επιτυχίας γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και γνωστοποιείται από τα µέσα ενηµέρωσης µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων επιλογής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου