Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΤΕΚΜΗΡΙΑ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βασίλης Πρασσάς, Θεωρία και Πράξη, Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Λυκείου, εκδόσεις Κοκοτσάκης

 2.1.1.2  Τεκμήρια
Είναι συγκεκριμένα στοιχεία που παραθέτει ο πομπός προκειμένου να τεκμηριώσει-πιστοποιήσει τη θέση του.

Είδη τεκμηρίων: Ως τεκμήρια μπορούν να λειτουργήσουν τα εξής:
Ø  Παραδείγματα
Ø  Αλήθειες
Ø  Αριθμητικά δεδομένα
Ø  Στατιστικά στοιχεία
Ø  Γεγονότα
Ø  Απόψεις ειδικών - αυθεντίες
Ø  Πειραματικά δεδομένα
Ø  Αποτελέσματα ερευνών
Ø  Εποπτεία – παρατήρηση – εμπειρία
Ø 

Αξιολόγηση τεκμηρίων: Τα τεκμήρια αξιολογούνται ως προς το βαθμό αξιοπιστίας τους. Ειδικότερα:

Αξιόπιστα και εξακριβωμένα θεωρούνται τα τεκμήρια τα οποία στηρίζονται σε:
Ø  Συγκεκριμένα στοιχεία
Ø  Συγκεκριμένα και εύστοχα παραδείγματα
Ø  Εξακριβωμένες και αναμφισβήτητες αλήθειες
Ø  Αριθμητικά δεδομένα
Ø  Στατιστικά στοιχεία
Ø  Πραγματικά γεγονότα
Ø  Ιστορικά δεδομένα
Ø  Έγκυρες παραπομπές σε ειδικούς (αυθεντίες)
Ø  Πειραματικά δεδομένα
Ø  Αποτελέσματα ερευνών
Ø Η συστηματική παρατήρηση ως επιστημονική μέθοδος
Ø

Αναξιόπιστα και μη εξακριβωμένα θεωρούνται τα τεκμήρια τα οποία στηρίζονται σε:
Ø  Γενικές και αόριστες κρίσεις
Ø  Αυθαίρετες προσωπικές κρίσεις
Ø  Επισφαλείς και βεβιασμένες γενικεύσεις
Ø  Στερεότυπα και προκαταλήψεις
Ø  Υπεραπλουστεύσεις
Ø  Υποκειμενικούς αξιολογικούς χαρακτηρισμούς
Ø  Παραπομπές σε μη ειδικούς
Ø  Προσωπική εμπειρία ή παρατήρηση, η οποία δεν πληροί τους επιστημονικούς όρους για συναγωγή έγκυρων συμπερασμάτων
Ø  Κάτι που προβάλλεται ως αυταπόδεικτο
Ø 
Τεκμηριωμένες προτάσεις: είναι οι προτάσεις οι οποίες στηρίζονται σε αξιόπιστα και εξακριβωμένα τεκμήρια.
Ατεκμηρίωτες προτάσεις: είναι οι προτάσεις οι οποίες στηρίζονται σε αναξιόπιστα και μη εξακριβωμένα τεκμήρια.

1 σχόλιο: