Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Κίνητρα και επιλογή επαγγέλματος


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κίνητρα και επιλογή επαγγέλματος
Η συμπεριφορά του ατόμου είναι το αποτέλεσμα της επενέργειας δύο συνήθως παραγόντων, ενός εσωτερικού (εσωτερικό κίνητρο) ή ενός εξωτερικού (εξωτερικό κίνητρο) ή και των δύο μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι ο στόχος που επιλέγει το άτομο εξαρτάται από το ίδιο και από το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και ενεργεί και από το οποίο δέχεται όλες τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις. Το άτομο, κατά συνέπεια, βρίσκεται σε μια σχέση αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, όταν κάθε φορά εκφράζει τις προτιμήσεις του, προσανατολίζει τις επιθυμίες του ή επιλέγει τους στόχους του και επιδιώκει την πραγματοποίησή τους.

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (θεωρητικές οριοθετήσεις: σημασιολογική προσέγγιση, περιεχόμενο και σκοποί)

του Βασίλη Πρασσά
(ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΑΠ)

Η έννοια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) είναι μεταγενέστερη της αντίστοιχης έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύμφωνα με τον Μ. Κασσωτάκη (2002:54) υποδηλώνει «το σύνολο των διαδικασιών που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους, τις πιο κατάλληλες γι’ αυτά αποφάσεις όσον αφορά στη σχολική, αρχικά, και την επαγγελματική αργότερα κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σ’ αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας».

Η εκπαιδευτική πολιτική για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό


του Βασίλη Πρασσά
(ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΑΠ)

Μια προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής αυτής πολιτικής που έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή του θεσμού ΣΕΠ στις εκπαιδευτικές μονάδες, οδηγεί σε μια σειρά από παραδοχές και αντινομίες.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους στόχους και στο θεωρητικό υπόστρωμα του νομοθετικού πλαισίου, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997 έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις για την εφαρμογή του ΣΕΠ στο πλαίσιο μιας πιο ουσιαστικής και επιστημονικής προσέγγισης, σύμφωνης με τις διεθνείς τάσεις και δεδομένα. Έτσι, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου: